Regulamin do konkursu na Miss Babeczki 2016/2017

  

REGULAMIN KONKURSU

„Miss Babeczki 2016/17” – II edycja

 

 I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorką konkursu „Miss Babeczki 2016/2017″ (zwanego dalej „Konkursem”), jest autorka bloga www.zyjezebyjesc.pl – Agnieszka Topczewska-Pińczuk, zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs organizowany jest przy partnerstwie:

2.1. Bio Planet S.A.
Wilkowa Wieś 7
05-084 Leszno

bio-planet-logo_regulamin2.2. Elwa s.j.
ul. Paderewskiego 48
05-520 Konstancin-Jeziorna

Borner2.3.  Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Gen. Maczka 91
15-691 Białystok

kinga_logo_logo_regulamin

zwani dalej Partnerami

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie.
 2. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Organizatora: Agnieszka Topczewska-Pińczuk (aga@zyjezebyjesc.pl).


II. Zasady Konkursu
5. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez Uczestnika
a) TYLKO jednego przepisu na (najlepszą jego zdaniem) babeczkę:
b) w którym nie można używać cukru, aromatyzowanych zapachów ani składników posiadających w swym składzie konserwanty,
c) opatrzonego zdjęciem (preferujemy kreatywność, a nie profesjonalizm wykonywanych zdjęć),
d) której przepis (jeśli ktoś prowadzi bloga) może być archiwalny, ale TYLKO z 2016 lub 2017 roku,
e) której przepis musi posiadać nazwę z dopiskiem „kandydatka na Miss Babeczki 2016/17”,
f) której przepis nie był wcześniej przedstawiany w żadnym innym konkursie ani akcji kulinarnej.

6. Przepis można zgłosić poprzez:
a) umieszczenie go na własnym blogu z dołączonym banerkiem akcji (banerek można pobrać na akceleratorze przepisów: zmiksowani.pl,
b) dla osób nieposiadających bloga -> przepisy należy dodać bezpośrednio do serwisu gotujwstylueko.pl, w kategorii „Konkurs na Miss Babeczki 2016/17”.

III. Przebieg Konkursu
7. Konkurs ogłoszony zostaje w dniu 28.05.2017r. na stronie internetowej Organizatora: www.zyjezebyjesc.pl. Konkurs realizowany jest w trzech etapach.

    7.1. Etap I – Zgłaszanie Przepisów.

 • Zgłoszeniem do Konkursu jest umieszczenie wpisu (zgodnego z założeniami pkt. II Regulaminu):
 • na własnym blogu Uczestnika wraz z banerkiem z Miksera Kulinarnego
  lub
  na portalu gotujwstylueko.pl
  najpóźniej do 30 czerwca 2017 roku, do godz. 00.00.
 • Prace, które zostaną umieszczone po terminie, nie będą brane pod uwagę w etapie kwalifikacyjnym.

     7.2. Etap II – Wybór Zgłoszeń.

 • Od dnia 1 lipca 2017 r. , od godz. 00.01 do dnia 9 lipca 2017 r., do godz. 00.00 Jury wybierze 5 najciekawszych wpisów z przepisami, których autorzy będą walczyć o nagrody finałowe.
 • Etap ten zakończy się do dnia 9 lipca, kiedy to wyniki tego etapu zostaną opublikowane na blogu zyjezebyjesc.pl we wpisie pod tytułem „Konkurs na Miss Babeczki 2016/17–finał”.
 • Autorzy wybranych przepisów zostaną powiadomieni o tym fakcie mailowo przez Organizatora.
 • Zdjęcia zakwalifikowanych przepisów winny być nadesłane na adres mailowy Organizatora aga@zyjezebyjesc.pl w ciągu 48 godzin od poinformowania finalisty o zakwalifikowaniu do III etapu Konkursu.
 • Zdjęcia przepisów zostaną opublikowane na blogu zyjezebyjesc.pl z podpisem wskazującym na adres bloga/imię autora, z którego pochodzą oraz podlinkowaniem do jego bloga.

     7.3. Etap III – Finał i ogłoszenie wyników.

 • Finał odbędzie się w dniach od 9 lipca 2017, od godz. 00.01 r. do 30 lipca 2017 r., do godz. 00.00 na blogu zyjezebyjesc.pl.
 • W finale znajdzie się maksymalnie 5 najciekawszych wpisów z przepisami.
 • Organizator odtworzy w swoich warunkach kuchennych wybrane przepisy na babeczki
 • W Konkursie prace oceniane będą przez Jury pod względem oryginalności pomysłu i smaku.
 • Przy wyborze „Miss Babeczki 2016/2017” brane będą też pod uwagę komentarze i oceny czytelników bloga zyjezebyjesc.pl pod wpisem pod tytułem „Konkurs na Miss Babeczki 2016/17– finał”.
 • Decyzje Jury co do kwalifikacji oraz oceny projektów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 30 lipca 2017 r., do godz. 00.00.
 1. IV. Nagrody:

8. Autorzy przepisów zakwalifikowanych do finałowego etapu Konkursu, otrzymają:

 • Komplet przepięknych włoskich haftów do aranżacji zdjęć kulinarnych od firmy Kinga.

Za komplet haftów uważa się: – minimum 5 różnych materiałów, – materiały w różnych kolorach/odcieniach.

9. Autor przepisu na babeczkę uznaną przez Jury za „Miss Babeczki 2016/17” otrzyma:

 • Jeden dowolnie wybrany komplet doskonałej bielizny firmy Kinga z całej oferty dostępnej na stronie internetowej kinga.com.pl.

 Za komplet bielizny uważa się: – biustonosz oraz figi lub stringi, – koszulkę, – gorset oraz figi lub stringi.

 • Kuchenne akcesoria od firmy Borner (BPA free, doskonale precyzyjne, super ostre, niezwykle przydatne w kuchni)
 • Zestaw produktów spożywczych od firmy „BIOPLANET”

      – aromat różany BIO 50 ml – cook

      – chipsy z soczewicy z chili BIO 90 g – lima

      – danie w kubku pasta napoli BIO 59 g – natur compagnie

      – kasza jaglana BIO 400g – Bio Planet

      – woda kokosowa naturalna BIO 1l – Coco (dr Martins)

      – woda kokosowa naturalna BIO 330 ml – Coco (dr Martins)

      – syrop imbirowy BIO 250 ml – Terrasana

      – syrop z agawy BIO 330 g (239 ml) – Bio Planet

      – chipsy bananowe niesłodzone Bio 150 g – Bio Planet

      – krem kokosowy Bio 250 g – Vitaquell

      – czekolada kokosowa Bio 50 g – Cocoa

      – sos remoulade (tatarski) Bio 250 ml – Vitaquell 

 • Dodatkowy komplet przepięknych włoskich haftów do aranżacji zdjęć kulinarnych od firmy Kinga

                        Za komplet haftów uważa się:

                        – minimum 5 różnych materiałów

                        – materiały w różnych kolorach/odcieniach

10. Autorzy 10 pierwszych zgłoszeń (decyduje data i godzina wysłania maila na aga@zyjezebyjesc.pl potwierdzającego opublikowanie przepisu konkursowego) otrzymają designerskie przypinki firmy Kinga oraz lakier firmy Orly.

V. Jury
11. Jury składa się z Organizatora oraz powołanych przez niego degustatorów.
12. Jury dokona oceny smakowej na podstawie upieczonych przez Organizatora 5-ciu (pięciu) wybranych do finału i nadesłanych przepisów.


VI. Prawa autorskie
13. Organizator nabywa prawo do zdjęć 5-ciu (pięciu) finałowych, nagrodzonych przepisów z chwilą ogłoszenia wyników (od dnia 1 lipca 2017 roku) – jest to prawo do bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania, zwłaszcza na następujących polach eksploatacji:

 • publicznego prezentowania na swoim blogu zyjezebyjesc.pl w treściach związanych z konkursem „Miss Babeczki”, z podaną informacją o autorze/blogu, z którego zdjęcia pochodzą, przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu i formatu,
 • wprowadzania do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów,
 • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub
  w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 • opracowania, aranżacji, przystosowania, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian.
  14. Laureat Konkursu ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich do nagrodzonej pracy po przekazaniu jej Organizatorowi.

VII. Reklamacje i roszczenia

15. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres mailowy Organizatora z dopiskiem „Reklamacje do Konkursu Miss Babeczki 2016/2017” do dnia 10 lipca 2017, do godz. 16.00 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data i godzina dotarcia zgłoszenia reklamacyjnego do Organizatora.
16. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.
17. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz jej numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
18. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
19. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
20. Decyzja Organizatora (podjęta po konsultacjach ze Sponsorami) w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe
21. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
22. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami Konkursu”), które akceptują niniejszy Regulamin i określone w nim zasady.
23. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, a także pracownicy firm partnerskich oraz ich najbliższej rodziny (przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą).
24. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i ewentualne podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne.
25. Każdy Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:

     a) Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich
w przypadku, gdyby udostępniony przepis w formie pisemnej/fotograficznej narusza prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.

    b)  W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie.

    c) Każdy Uczestnik oświadcza i potwierdza, że akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, m.in.:

 • wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest autorka bloga www.zyjezebyjesc.pl. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania nagrody lub zgłoszenia reklamacji w Konkursie. Organizator usunie informacje o zgromadzonych danych osobowych, po zakończeniu Konkursu i wysłaniu nagród lub w ciągu 30 dni od ich pozyskania
 • wpis zgłoszony do Konkursu został wykonany osobiście przez Uczestnika,
 • wpis zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,
 • wpis zgłoszony do Konkursu nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.
 • Organizator nie zwraca kosztów przygotowania prac konkursowych.
 • Prace nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, w tym niezgodne
  z celami konkursu, zostaną wyłączone z udziału w konkursie.
  26. Do konkursu nie będą dopuszczane wpisy, których treść w części lub całości:
 • narusza godność ludzką,
 • jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym,
 • wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
 • propaguje używki lub przemoc,
 • rani przekonania religijne czy polityczne,
 • może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora,
 • jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą
  i naruszającą zasady współżycia społecznego,
 • jest chroniona prawem autorskim,
 • przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy,
 • zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
 • zawiera wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.27.Wszystkie prace finałowe zgłoszone do Konkursu pozostaną w archiwum Organizatora.
  28.Uczestnik dokonując zgłoszenia, potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu Konkursu „Miss Babeczki 2016/17”.
  29. Z Regulaminem Konkursu na ”Miss babeczki 2016/17” można zapoznać się na stronie internetowej Organizatora www.zyjezebyjesc.pl w kategorii KONKURSY.
  30. Laureat nagrody nie może przenieść praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
  31. W przypadku pozyskania dodatkowych funduszy Organizator może przyznać także nagrody i wyróżnienia specjalne tj. inne niż wyróżnione w pkt VI ppkt. 2. Fundatorzy mają prawo określić zasady ich przyznawania, jednakże ostateczna decyzja o ich przyznaniu należy do Organizatora.
  32. Oprócz nagród regulaminowych swoje wyróżnienia mogą przyznać sponsorzy honorowi i media patronujące Konkursowi. Rodzaj nagród rzeczowych od sponsorów uzależniony jest od końcowych ustaleń pomiędzy sponsorami a Organizatorem, o czym uczestnicy konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani.
  33. Laureat nagrody zobowiązany jest do dostarczenia danych niezbędnych do jej otrzymania (niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu, jednak nie później niż do 26.02.2016 r. ), tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu. Laureat zobowiązuje się przekazać ww. dane Organizatorowi w formie pisemnej, w formie elektronicznej. Nie dostarczenie danych wysyłkowych w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację uczestnika z nagrody.
  34. Nagrody dla laureatów Konkursu zostaną wysłane Pocztą Polską po ogłoszeniu wyników Konkursu i otrzymaniu danych do wysyłki, jednak nie później niż do dnia 31.08.2017 r.
  35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
  36. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 04.02.1994 roku, kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  37. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  38. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w harmonogramie Konkursu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.
  39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody jak również za opóźnienia lub jakiekolwiek inne przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  40. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Organizatora.
  41. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach informacyjno-reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
  42. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności Organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania Konkursu.
  43. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestników ze skutkiem natychmiastowym z udziału w konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane niniejszym Regulaminem i niezbędne do przyznania nagrody, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  44. Wykluczeniu z konkursu podlegają również Uczestnicy, co do których Organizator powziął wiadomość, iż nie są autorami zgłaszanych prac.
  45. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną doręczone Uczestnikom Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie www.zyjezebyjesc.pl z zakładce KONKURSY.
  46. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie Organizatora www.zyjezebyjesc.pl z zakładce KONKURSY.
  47. Za całość spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem Konkursu odpowiedzialna jest autorka bloga – Agnieszka Topczewska-Pińczuk, e-mail: aga@zyjezebyjesc.pl


Miss_babeczki_regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.